• โทร.044-387155 , 044-387141
  • info@bllocal.go.th

 

 “ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี  มีสภาพแวดล้อมน่าอยู่  มุ่งสู่การบริหารจัดการที่ดี”     เข้าร่วมโครงการ สร้างเสริมความจงรักภักดีต่อสถาบัน บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน (จังหวัดเคลื่อนที่) ประจำปี 2567 ณ วัดวังโพธิ์ ตำบลวังโพธิ์ อำเภอบ้านเหลื่อม..>>>


     วันที่ 5 ธันวาคม 2566 วันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ..>>>


     โครงการจัดงานประเพณี ลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๖ ณ สวนสาธารณะหนองใหญ่..>>>ข่าวประชาสัมพันธ์
1 ประกาศ 1. เรื่อง การยื่นแบบและการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 2. เรื่อง ให้เจ้าของป้ายหรือผู้ครอบครองป้ายซึ่งจะต้องเสียภาษีป้าย ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป.1) เพื่อประเมินภาษี ประจำปี พ.ศ.2567 3. เรเทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม
2 “เปลี่ยนผู้เสพ เป็นผู้ป่วย”
3 
"เปลี่ยนผู้เสพ เป็นผู้ป่วย"
4 
"เปลี่ยนผู้เสพ เป็นผู้ป่วย"
5 
มาตรการกวดขัน การเล่นดอกไม้เพลิง การจุดและปล่อยพลุ โคมลอย โคมไฟ โคมควัน และการใช้อาวุธปืนยิงขึ้นฟ้าในช่วงเทศกาลวันลอยกระทง ประจำปี 2566
6 
การรักษาความสะอาดในช่วงเทศกาลลอยกระทง ประจำปี พ.ศ. 2566
7 
เชิญชวนเข้าร่วมประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ 2567
8 
ประกาศขยายกำหนดเวลาดำเนินการตาม พรบ.ภาษีที่ดิน ฯ ปี 67เทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม
9 ประชสัมพันธ์สมัครเข้าร่วมกิจกรรม "ตลาดนัดท้องถิ่นสีเขียว"
10 
วันออกพรรษางดจำหน่ายเครื่องดื่มแอกอออล์ทุกชนิด ในวันที่ 29 ตุลาคม 2566 “หากฝ่าฝืน ระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ”
 1. ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู สายข้างวัดบ้านเหลื่อมจากวัดบ้านเหลื่อม ถึงบริเวณเมรุวัดบ้านเหลื่อม หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านเหลื่อม อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา เทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม 29 พ.ย. 66 13
 2. ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการปรับปรุงหอนาฬิกา ชุมชนหนองใหญ่ เทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม 8 พ.ย. 66 29
 3. ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างรั้วพร้อมป้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านเหลื่อม อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา เทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม 6 พ.ย. 66 35
 4. รายงานการปิดประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากหน้าบ้านนายอุทัยถึงหน้าวัดดอนทอง หมู่ที่5 ตำบลบ้านเหลื่อม อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา เทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม 13 ก.ย. 66 94
 5. รายงานการปิดประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างโรงจ่ายสารเคม โรงผลิตน้ำประปา เทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม 19 มิ.ย. 66 145
 6. รายงานการปิดประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม 19 มิ.ย. 66 148
 1. ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51-80 คน แบบตอกเสาเข็ม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม เทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีปร เทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม 12 ม.ค. 66 237
 2. ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมและขยายเขตระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ ชุมชนหนองใหญ่ ตำบลบ้านเหลื่อม เทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประก 11 ม.ค. 66 239
 3. ประกาศ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก หมายเลขทะเบียน 84-2280 นครราชสีมา จำนวน 1 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม 31 ส.ค. 65 317
 4. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู จากบ้านนางยุพา ปราบนอก ถึงนานางเดือน ขันนอก ชุมชนบ้านกลาง หมู่ที่8 ตำบลบ้านเหลื่อม 19 พ.ค. 65 411
 5. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู จากบ้านนางยุพา ปราบนอก ถึงนานางเดือน ขันนอก ชุมชนบ้านกลาง หมู่ที่8 ตำบลบ้านเหลื่อม 19 พ.ค. 65 593
 6. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู จากบ้านนายเขียน จันทร์นอก ถึงบ้านนายสำเร็จ เทศนอก ชุมชนบ้านกลางหมู่8 ตำบลบ้านเหลื่อม เทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม 17 พ.ค. 65 399
 1. ประกาศ เรื่อง หยุดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม เพื่อควบคุมการระบาดโรคไข้หวัดไหญ่ 6 พ.ย. 66 30
 2.
คำสั่ง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS) ของเทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม เทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม 3 พ.ย. 66 42
 3.
ประกาศจัดตั้งศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS) เทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม เทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม 3 พ.ย. 66 37
 4.
ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงาน เทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม 31 ต.ค. 66 38
 5.
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป เทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม 26 ต.ค. 66 45
 6.
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม เรื่อง การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงานครูเทศบาล ครั้งที่ 1 (1 เมษายน - 30 กันยายน 2566) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม 11 ต.ค. 66 58


Facebook/E-SERVICE
ช่องทาง ร้องเรียน ร้องทุกข์ /ประเมินความพึงพอใจ
ผลิตภัณฑ์ OTOP

  
  
  
  
  
วีดีโอ กิจกรรม

อ่านทั้งหมด
กระดานถาม ตอบ

โดย 28 พ.ย. 66 0 16
โดย 28 พ.ย. 66 0 14
โดย 28 พ.ย. 66 0 16
โดย 28 พ.ย. 66 0 15
โดย 28 พ.ย. 66 0 15
โดย 28 พ.ย. 66 0 14
โดย 28 พ.ย. 66 0 14
แหล่งท่องเที่ยว


  
  
  
  
  
เว็บลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

รวมลิงค์
สถิติ
ip ของคุณ คือ 44.197.101.251
ออนไลน์ 1 คน
ผู้เข้าชมวันนี้ 19 คน
ผู้เข้าชมเดือนนี้ 355 คน
ผู้เข้าชมปีนี้ 13839 คน
ผู้เข้าชมทั้งหมด 24039 คน
เริ่มนับ วันที่ 2 พ.ค. 2561