• โทร.044-387155 , 044-387141
  • info@bllocal.go.th

 

 “ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี  มีสภาพแวดล้อมน่าอยู่  มุ่งสู่การบริหารจัดการที่ดี”     กิจกรรมรณรงค์"ล้างตลาดทั่วไทย ป้องกันโรค ต้อนรับปีใหม่"..>>>


     วันเด็กแห่งชาติประจำปีงบประมาณ2566


     กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา..>>>ข่าวประชาสัมพันธ์
1 ระเบียบสภาเทศบาลตำบลบ้านเหลื่อมเทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม
2 ประกาศเทศบาล เรื่อง การยื่นแบบและการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
3 
เทศบาลตำบลบ้านเหลื่อมขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนสวดมนต์ข้ามปีส่งท้ายปีเก่าต้อนรับศักราชใหม่2566
4 
ประกาศรับสมัครนักกีฬาตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาประชาชนเทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม
5 ประกาศคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐประจำจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง บัญชีราคาประเมินสิ่งปลูกสร้างเทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม
6 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม เรื่อง ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง จากเว็บไซต์ของกรมธนารักษ์ เพื่อใช้สำหรับคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2566เทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม
7 ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ครอบครองที่ดินรกร้างว่างเปล่าเข้าทำประโยชน์ในที่ดินเทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม
8 เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ยืมครุภัณฑ์หรือวัสดุคงทนของเทศบาลตำบลบ้านเหลื่อมเทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม
9 การประเมินผลการปฎิบัติงาน
10 
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม
 1. ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51-80 คน แบบตอกเสาเข็ม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม ตำบลบ้านเหลื่อม เทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม 28 ธ.ค. 65 24
 2. ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมและขยายเขตระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ ชุมชนหนองใหญ่ ตำบลบ้านเหลื่อม เทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม 28 ธ.ค. 65 17
 3. ประกาศเปิดเผยราคากลาง เรื่อง โครงการปรับปรุงซ่อมแวมและขยายเขตระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ ชุมชนหนองใหญ่ เทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม 23 ธ.ค. 65 17
 4. ประกาศเปิดเผยราคากลาง เรื่อง โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51-80 คน แบบตอกเสาเข็ม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม เทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม 23 ธ.ค. 65 18
 5. ประกาศเปิดเผยราคากลาง เรื่อง โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ เทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม เทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม 2 ส.ค. 65 130
 6. ประกาศเปิดเผยราคากลาง เรื่อง โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารสถานที่โรงผลิตน้ำประปา เทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม เทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม 2 ส.ค. 65 122
 1. ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ม.ค. 2566 2

 2. ซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้ออ่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ม.ค. 2566 2

 3. ซื้อพัดลมติดผนัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ม.ค. 2566 3

 4. จ้างค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ (โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชรติ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 ม.ค. 2566 8

 5. จ้างจ้างเหมาเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 ม.ค. 2566 9

 6. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51-80 คน แบบตอกเสาเข็ม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม เทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 ม.ค. 2566 8

 1. ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51-80 คน แบบตอกเสาเข็ม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม เทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีปร เทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม 12 ม.ค. 66 9
 2. ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมและขยายเขตระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ ชุมชนหนองใหญ่ ตำบลบ้านเหลื่อม เทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประก 11 ม.ค. 66 10
 3. ประกาศ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก หมายเลขทะเบียน 84-2280 นครราชสีมา จำนวน 1 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม 31 ส.ค. 65 89
 4. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู จากบ้านนางยุพา ปราบนอก ถึงนานางเดือน ขันนอก ชุมชนบ้านกลาง หมู่ที่8 ตำบลบ้านเหลื่อม 19 พ.ค. 65 180
 5. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู จากบ้านนางยุพา ปราบนอก ถึงนานางเดือน ขันนอก ชุมชนบ้านกลาง หมู่ที่8 ตำบลบ้านเหลื่อม 19 พ.ค. 65 303
 6. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู จากบ้านนายเขียน จันทร์นอก ถึงบ้านนายสำเร็จ เทศนอก ชุมชนบ้านกลางหมู่8 ตำบลบ้านเหลื่อม เทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม 17 พ.ค. 65 180
 1. สัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล เทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม 8 ธ.ค. 65 25
 2.
แบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2565 เทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม 14 ธ.ค. 64 179
 3.
ประกาศแนวทางการปฎิบัติการชำระค่าธรรมเนียมการต่อใบอนุญาตแทนการยื่นต่ออายุใบอนุญาต 23 พ.ย. 64 174
 4.
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม เรื่องยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม เทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม 29 ก.ย. 64 180
 5.
คำสั่งเทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม ที่ 138 / 2564 เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้เป็นผู้รักษาราชการแทนในกรณีที่ไม่มีผู้ดำรงตาแหน่งผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการกอง หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น เทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม 24 ส.ค. 64 164
 6.
คำสั่งเทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม ที่ 142 / 2564 เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเทศบาลรักษาราชการแทนปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม 24 ส.ค. 64 190

Facebook/E-SERVICE
ช่องทาง ร้องเรียน ร้องทุกข์ /ประเมินความพึงพอใจ
ผลิตภัณฑ์ OTOP

  
  
  
  
  
วีดีโอ กิจกรรม

อ่านทั้งหมด
แหล่งท่องเที่ยว


  
  
  
  
  
เว็บลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

รวมลิงค์
สถิติ
ip ของคุณ คือ 3.237.29.69
ออนไลน์ 1 คน
ผู้เข้าชมวันนี้ 1 คน
ผู้เข้าชมเดือนนี้ 641 คน
ผู้เข้าชมปีนี้ 641 คน
ผู้เข้าชมทั้งหมด 10841 คน
เริ่มนับ วันที่ 2 พ.ค. 2561