• โทร.044-387155 , 044-387141
  • info@bllocal.go.th
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม


นางสาวผกายมาส จันทบุตร
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา

ว่าง
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา

นางสาวณัชชา ไชยแสง
นักวิชาการศึกษา

นางธิดาวัลย์ จันทร์ปาม
ครู

นางกันยารัตน์ หาญนอก
ครู

นางสาวอรณิชา ปราบนอก
ผู้ดูแลเด็ก

ว่าง -
พนักงานจ้าง