• โทร.044-387155 , 044-387141
  • info@bllocal.go.th
สภาพทางสังคม

 

 ด้านสังคม
๑.  ชุมชน
เทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม  มีชุมชนทั้งหมด  ๖  ชุมชน  ดังนี้
      ชุมชนบ้านเหลื่อมพัฒนาที่  ๑
      ชุมชนเหลื่อมนคร ๒
      ชุมชนร่วมคิดร่วมทำ
      ชุมชนหนองใหญ่
      ชุมชนบ้านดอนทอง
      ชุมชนบ้านกลาง

๒.  ศาสนา
     -  ผู้ที่นับถือศาสนาพุทธ  ร้อยละ   ๑๐๐  ของจำนวนประชากรทั้งหมดในเขตเทศบาล
     -  วัด    ๒       แห่ง              
     -  สำนักสงฆ์     ๑      แห่ง

๓.  วัฒนธรรม
 ประเพณีท้องถิ่นที่สำคัญ

-  ประเพณีวันขึ้นปีใหม่ ประมาณเดือน มกราคม
-  ประเพณีแห่เจ้าพ่อหนองแปน ประมาณเดือน มกราคม
-  แห่ช้างสืบสานประเพณีบุญผะเหวด ประมาณเดือน เมษายน
-  ประเพณีทำบุญกลางบ้าน ประมาณเดือน พฤษภาคม
 - ประเพณีวันสงกรานต์ ประมาณเดือน เมษายน
-  ประเพณีลอยกระทง ประมาณเดือน ตุลาคม,  พฤศจิกายน
-  ประเพณีวันเข้าพรรษา, ออกพรรษา ประมาณเดือน กรกฎาคม, ตุลาคม พฤศจิกายน


๔.  การศึกษา   ข้อมูล  ณ  ปัจจุบัน  

สังกัด ท้องถิ่น สช. กรมสามัญ กรมอาชีวศึกษา เทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม รวม
ศูนย์พัฒนาก่อนวัยเรียน          ๑  ๑
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก            
ระดับก่อนประถมศึกษา            
๑)จำนวนโรงเรียน            ๑
๒)จำนวนห้องเรียน            ๔
๓)จำนวนนักเรียน            ๕๔
๔)จำนวนครู  อาจารย์            ๔
ระดับมัธยมศึกษา            
๑)จำนวนโรงเรียน            ๑
๒)จำนวนห้องเรียน            ๑๒
๓)จำนวนนักเรียน            ๒๔๒
๔)จำนวนครู  อาจารย์            ๑๒
ระดับอาชีวศึกษา            
๑)จำนวนโรงเรียน            
๒)จำนวนห้องเรียน            
๓)จำนวนนักเรียน            
๔) จำนวนครู  อาจารย์            

 

๕.   กีฬา   นันทนาการ  /  พักผ่อน

๑. สนามกีฬาเอนกประสงค์ จำนวน แห่ง
๒. สนามฟุตบอล จำนวน แห่ง
๓. สนามบาสเกตบอล จำนวน แห่ง
๔. สนามตะกร้อ จำนวน แห่ง
๕. สระว่ายน้ำ จำนวน  - แห่ง
๖. ห้องสมุดประชาชน จำนวน - แห่ง
๗. สวนสาธารณะ จำนวน ๔   แห่ง
๘. สนามเด็กเล่น จำนวน แห่ง
๙. สนามเทนนิส จำนวน แห่ง
๑๐. ศูนย์ออกกำลังกาย จำนวน แห่ง

       

๖.  สาธารณสุข

๑) โรงพยาบาลในเขตพื้นที่   สังกัด   กระทรวงสาธารณสุข
  รัฐบาล   จำนวน  ๑   แห่ง เตียงคนไข้ จำนวน ๓๐    เตียง
๒) ศูนย์บริการสาธารณสุข จำนวน   - แห่ง        
๓) คลินิกเอกชน           จำนวน  แห่ง        


 
๗.  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

๑) รถยนต์ดับเพลิง  คัน
- รถยนต์ดับเพลิงคันที่  ๑   ทะเบียน  ๘๖-๑๑๒๗    
- รถยนต์ดับเพลิงคันที่  2   ทะเบียน  ๘๖-๑๑๒๘    
๒) เรือยนต์ดับเพลิง  - คัน
๓) รถยนต์บรรทุกเครื่องยนต์ดับเพลิงชนิดหาบหาม - คัน
๔) รถยนต์บรรทุกน้ำ  ความจุ  ๑๒,๐๐๐ ลิตร  ทะเบียน ๘๖-๑๑๔๓ คัน
๕) เครื่องดับเพลิงชนิดหาบหาม เครื่อง
๖) เครื่องสูบน้ำ เครื่อง
๗) รถยนต์หอสูงหรือรถกระเช้า - คัน
๘) รถยนต์กู้ภัยพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิต - คัน
๙) เรือท้องแบนสำหรับติดตั้งเครื่องดับเพลิงชนิดหาบหาม - คัน
๑๐) อัตรากำลังเจ้าหน้าที่ดับเพลิง คน
-  พนักงานส่วนท้องถิ่น ๑๙ คน
-  ลูกจ้างประจำ คน
-  พนักงานจ้างตามภารกิจ ๒๓ คน
๑๑)   อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ๑๐๗ คน
๑๒) ในรอบปีที่ผ่านมามีการปฏิบัติหน้าที่ ครั้ง
๑๓) ความเสียหายในรอบปีที่เกิดขึ้น ๕๕,๐๐๐ บาท
๑๔) ในรอบปีที่ผ่านมามีการฝึกซ้อม    ครั้ง
๑๕)  วิทยุสื่อสาร    
- เครื่องส่งวิทยุแม่ข่าย เครื่อง
- ชนิด  มือถือ ๑-๕  วัตต์    จำนวน ๓๙   เครื่อง