• โทร.044-387155 , 044-387141
  • info@bllocal.go.th
นโยบายการบริหารงาน

 

  

คำแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรี
ต่อสภาเทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม
สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๘
วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘
******************

เรียน ประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม

     ผมนายสมคิด ฤาชา นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเหลื่อม ขอเรียนว่านโยบายที่จะแถลงต่อสภาเทศบาลแห่งนี้ได้ยึดถือแนวทางปฏิบัติ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนเป็นสำคัญและให้เป็นไปตามความในมาตรา ๔๘ ทศ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ และหนังสือจังหวัดนครราชสีมา ที่ นม ๐๐๒๓.๔/ว ๗๕๗ ลงวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เรื่องการได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว ข้อแนะนำการปฏิบัติตามคำสั่ง คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑/๒๕๕๗ ข้อ ๑ กรณีสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นที่พ้นจากตำแหน่ง เนื่องจากครบวาระก่อนวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๘ ๑.๕ ประธานสภาจะต้องจัดให้มีการประชุมสภาภายใน ๓๐ วัน เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นได้แถลงนโยบายก่อนเข้าปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบันมาตรา ๔๘ ทศ ดังมีสาระสำคัญซึ่งจะแถลงต่อสภาเทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม ดังต่อไปนี้


     ๑. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน


          ๑.๑ ดูแลไฟฟ้าสาธารณะตามแนวถนน ตรอก ซอย ปรับปรุงไฟฟ้าส่องสว่างเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชน
          ๑.๒ ติดตั้งป้ายจราจรเพื่อลดอุบัติเหตุ
          ๑.๓ ดูแลท่อระบายน้ำเพื่อสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดี
          ๑.๔ ซ่อมแซมถนนที่ชำรุดให้ได้มาตรฐานและมีสภาพใช้งานได้
          ๑.๕ ปรับปรุงระบบประปา เพื่อให้น้ำประปามีคุณภาพและสามารถให้บริการได้อย่างทั่วถึงทั้งเขตเทศบาล โรงเรียน โรงพยาบาล
          ๑.๖ จัดสรรงบประมาณก่อสร้างสำนักงานเทศบาลแห่งใหม่ เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการติดต่อและให้บริการประชาชนได้รับความสะดวกยิ่งขึ้น


     ๒. ด้านการศึกษา


          ๒.๑ ส่งเสริมการศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย
          ๒.๒ สนับสนุนงบประมาณ ด้านอุปกรณ์การศึกษา อุปกรณ์กีฬาให้เพียงพอ
          ๒.๓ อาหารกลางวัน อาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กนักเรียน
          ๒.๔ ปรับปรุง ข้อมูลข่าวสารลงสู่ชุมชนอย่างทั่วถึง
          ๒.๕ เตรียมความพร้อมของเด็กก่อนเข้าสู่วัยเรียน


     ๓. ด้านสาธารณสุข


          ๓.๑ จัดให้มีการบำบัดน้ำเสียจากชุมชน ให้มีความสะอาดปลอดภัยก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน้ำ
          ๓.๒ จัดระบบเก็บขยะในชุมชนให้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เช่น จัดระบบ ให้มีการแยกขยะเพื่อง่ายต่อการสลาย และลดปริมาณของขยะ
          ๓.๓ ปรับปรุงดูแลสระน้ำ สวนสาธารณะให้มีสิ่งแวดล้อมที่ดี
          ๓.๔ รณรงค์และป้องกันโรคติดต่อในเขตชุมชน เช่น การกำจัดลูกน้ำยุงลายและแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ซึ่งเป็นพาหนะนำโรคไข้เลือดออก เป็นต้น

 

     ๔. ด้านศิลปะ วัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญา

          ๔.๑ ส่งเสริม สนับสนุนและฟื้นฟูวัฒนธรรมประเพณีดีงามของชาติ ศาสนา วันสำคัญของชาติ ประเพณีของชาวพุทธ สนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนให้มีความเข้มแข็ง
          ๔.๒ ส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรมเพื่อปลูกฝังให้คณะบริหาร พนักงาน ลูกจ้าง เล็งเห็นความสำคัญของชาติ ศาสนา และเคารพซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ เพื่อเป็นตัวอย่างที่ดีแก่ประชาชนและเยาวชนต่อไป
          ๔.๓ ส่งเสริม สนับสนุนวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป เช่น การละเล่นพื้นบ้าน หมอลำเพลงโคราช และกิจกรรมต่างๆ


     ๕. ด้านการส่งเสริมอาชีพ การแก้ไขปัญหาความยากจนและรักษาความสงบเรียบร้อยของ ประชาชนในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ


          ๕.๑ รณรงค์และสนับสนุนให้ความร่วมมือกับหน่วยงาน องค์กรภาครัฐและประชาชนในการรักษาความเรียบร้อยและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
          ๕.๒ ส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพต่างๆสู่มาตรฐาน (OTOP) อย่างยั่งยืน
          ๕.๓ จัดให้มีการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะในการประกอบอาชีพหมู่บ้านและชุมชน
          ๕.๔ จัดให้มีการช่วยเหลือ สงเคราะห์ และดูแลผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาสและคนพิการให้ได้รับสวัสดิการตามสิทธิและความระเบียบของราชการอย่างทั่วถึง


     ๖. ด้านการบริหาร


          ๖.๑ การบริหารงานให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ การพัฒนาของรัฐบาล จังหวัด และปฏิบัติตามแนวนโยบายของรัฐบาล เพื่อแก้ไขปัญหาและความต้องการของประชาชนให้เป็นเมืองน่าอยู่อย่าง ยั่งยืน ต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
          ๖.๒ การบริหารของเทศบาลโดยยึดตามแนวทางกระแสพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยเน้นหลักเศรษฐกิจพอเพียง
          ๖.๓ การบริหารเทศบาลโดยยึดถือและปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกาการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดียึดหลักนิติธรรม คุณธรรมและโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้รับผิดชอบ ความคุ้มค่าและการยึดหลักนิติธรรม คุณธรรมและความโปร่งใสและมีส่วนร่วมของประชาชน
          ๖.๔ ระบบพัฒนาการให้บริการประชาชน โดยส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน ลูกจ้างเทศบาล รวมถึงผู้นำชุมชนและกรรมการชุมชนปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ บริการประชาชนด้วยความยิ้มแย้มแจ่มใส เป็นกันเองกับประชาชน เป็นเทศบาลยิ้มและอยู่ด้วยกันแบบพ่อปกครองลูก

     นโยบายที่กล่าวมานี้ ผมและคณะผู้บริหาร มีความตั้งใจที่จะนำนโยบายที่ได้แถลงต่อประชุมสภา เทศบาลและเงินสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ ของรัฐ เพื่อจะนำไปแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของชาติ ยุทธศาสตร์ของจังหวัด โดยสมาชิกสภาเทศบาลผู้บริหารทุกท่านในที่นี้ด้วย

     ทั้งนี้ ผมจะประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ทราบ เพื่อร่วมกันตรวจสอบและพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม ให้เป็นที่พึงของประชาชนและสร้างความเจริญแก่ท้องถิ่นและประเทศชาติต่อไป

     จึงเรียนมาเพื่อสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านเหลื่อมทราบ

                                            สมคิด ฤๅชา
                                         (นายสมคิด ฤๅชา)
                                  นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเหลื่อม