• โทร.044-387155 , 044-387141
  • info@bllocal.go.th
หัวหน้าส่วนราชการ


นายสายันต์ เหลื่อมสีจันทร์
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาล
093-421-6227

-ว่าง- เหลื่อมสีจันทร์
รองปลัดเทศบาล
-

นางสุขสันต์ สุขเจริญ
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
081-999-6900

นางพณิฐนันท์ สร้อยสุขาพาพันธ์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

นายสายันต์ เหลื่อมสีจันทร์
ผู้อำนวยการกองช่าง
0934216227

นางวิไลวรรณ บำรุงศิลป์
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นายอุทัย คณาโจทย์
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา

จ่าเอกฐากูร เพ็งสระเกษ
หัวหน้าฝ่ายผลิตบริการและซ่อมบำรุง รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการประปา

?>