• โทร.044-387155 , 044-387141
  • info@bllocal.go.th
หัวหน้าส่วนราชการ


นางสาวผกายมาส จันทบุตร
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล
093-090-6831

นางสาวผกายมาส จันทบุตร
รองปลัดเทศบาล
093-090-6831

นายสายันต์ เหลื่อมสีจันทร์
ผู้อำนวยการกองช่าง
093-421-6227

ว่าง
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล


นางพณิฐนันท์ สร้อยสุขาพาพันธ์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

นางสาวผกายมาส จันทบุตร
รองปลัดเทศบาล รักษาราชแทน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

จ่าเอกฐากูร เพ็งสระเกษ
หัวหน้าฝ่ายผลิต รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการประปา
087-252-2146

นางสาวผกายมาส จันทบุตร
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา

?>