• โทร.044-387155 , 044-387141
  • info@bllocal.go.th
หัวหน้าส่วนราชการ


นางสาวผกายมาส จันทบุตร
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล
093-090-6831

นางสาวผกายมาส ว่าง จันทบุตร
รองปลัดเทศบาล
093-090-6831

นายสายันต์ เหลื่อมสีจันทร์
ผู้อำนวยการกองช่าง
093-421-6227

พันจ่าตรีวัชกร หาญปราบ
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
093-904-3382

นางพณิฐนันท์ สร้อยสุขาพาพันธ์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

พันจ่าตรีวัชกร หาญปราบ
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล รักษาราชแทน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

จ่าเอกฐากูร เพ็งสระเกษ
หัวหน้าฝ่ายผลิต รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการประปา
087-252-2146

นายอุทัย คณาโจทย์
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา

?>