• โทร.044-387155 , 044-387141
  • info@bllocal.go.th
ด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

 

 

สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
๑.  ภูมิอากาศ
มีภูมิอากาศในรอบปีสำหรับเดือนที่หนาวที่สุด มีอุณหภูมิต่ำกว่า 15 องศาเซลเซียส  สำหรับฤดูร้อน อุณหภูมิเฉลี่ย ๓๕-๔๐ องศาเซลเซียส  มีฝนตกเฉลี่ยประมาณ 926 มิลลิเมตร  ฝนตกมาก ในช่วงเดือน พฤษภาคม – ตุลาคม และทิ้งช่วงในกลางฤดูฝนเกือบทุกปี


๒.  แหล่งน้ำ

ลำห้วย แห่ง
สระน้ำ แห่ง
หนองน้ำ แห่ง
บ่อน้ำตื้น  - แห่ง
ลำคลอง - แห่ง 
บ่อบาดาล แห่ง
บึง - แห่ง
อ่างเก็บน้ำ - แห่ง
แม่น้ำ -   แห่ง
ฝาย ๒       แห่ง
เหมือง แห่ง
อื่น ๆ (ระบุ) - แห่ง


การระบายน้ำ
จำนวนราง/ท่อระบายน้ำ    ๒๖    แห่ง    รวมระยะทาง          ๑๐.๑๖๕    กม.
ถนนที่มีราง/ท่อระบายน้ำ  ทั้ง ๒ ด้านของถนน  จำนวน  ๑๔  สายระยะทาง  ๖,๘๘๙    กม.
ถนนที่มีราง/ท่อระบายน้ำด้านเดียว    จำนวน  ๑๒  สายระยะทาง           ๓.๒๗๖    กม.
ถนนที่ไม่มีราง/ท่อระบายน้ำ            จำนวน  ๕๑  สาย  ระยะทาง  ๗,๑๐๐      กม.
บริเวณที่มีน้ำท่วมถึง        ๒        แห่ง
ระยะเฉลี่ยที่น้ำท่วมขังนานที่สุด    ๑-๒    วัน  ประมาณช่วงเดือน  มิ.ย.-ส.ค.
สาเหตุของน้ำท่วมขังเกิดจาก  ปริมาณฝนตกหนัก ระบายน้ำไม่ทัน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้มีการทำความสะอาดราง/ท่อระบายน้ำ    ปีละ  ๑  ครั้ง


๓.  ทรัพยากรดิน
สภาพดินโดยทั่วไป  เป็นดินร่วนปนทราย และดินลูกรัง


๔.  ขยะ
๑)  ปริมาณขยะ    ๓.๑๐    ตัน  /   วัน
๒)  รถยนต์ที่ใช้จัดเก็บขยะ   รวม  ๒   คัน  คันที่  ๑   ขนาดความจุ       ๑๐   ลบ.  หลา
     ซื้อเมื่อ พ.ศ.  ๒๕๔๕    คันที่  ๒ ทะเบียน  ๘๕-๘๙๐๑  ขนาดความจุ  ๓  ลบ.  หลา
     ซื้อเมื่อ พ.ศ.  ๒๕๕๑  
๓)   ขยะที่เก็บขนได้     จำนวน   ๓.๐๘      ตัน /  วัน
๔)   ขยะที่กำจัดได้       จำนวน    ๓.๑๐     ตัน  /  วัน
    กำจัดขยะโดยวิธี   กองบนพื้นแล้วเผา  และ  การฝังกลบ
๕)   ที่ดินสำหรับกำจัดขยะที่กำลังใช้    จำนวน  ๑๒    ไร่    ตั้งอยู่ที่   หมู่  ๒  
      ต.โคกกระเบื้อง    อ.บ้านเหลื่อม    จ.นครราชสีมา
    -  ห่างจากเขตท้องถิ่นเป็นระยะทาง   ๔ กม.
    -  ที่ดินสำหรับกำจัดขยะที่ใช้ไปแล้ว   จำนวน   ๕    ไร่                
    -  เหลือที่ดินกำจัดขยะได้อีก     จำนวน   ๗   ไร่
    -  คาดว่าจะสามารถกำจัดขยะได้อีก   -     ปี
๖)   สภาพการเป็นเจ้าของที่ดินสำหรับกำจัดขยะ
    -  เทศบาลจัดซื้อเอง   เมื่อ  พ.ศ.  2539    ราคา    100,000   บาท