• โทร.044-387155 , 044-387141
  • info@bllocal.go.th
กองการประปา


จ่าเอกฐากูร เพ็งสระเกษ
หัวหน้าฝ่ายผลิตรักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการประปา

จ่าเอกฐากูร เพ็งสระเกษ
หัวหน้าฝ่ายผลิต

นางสาวณิชชา ซาซิโย
นักวิชาการเงินและบัญชี
นายอิทธิพล เลือดไทย
เจ้าพนักงานประปา