• โทร.044-387155 , 044-387141
  • info@bllocal.go.th
ประวัติเทศบาล

 

 

พ.ศ. 2519 ได้แยกเป็นกิ่งอำเภอบ้านเหลื่อม ออกมาจากอำเภอคง

พ.ศ. 2530 ได้ยกฐานะเป็นอำเภอบ้านเหลื่อม

วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2536 ได้จัดตั้งเป็นสุขาภิบาลบ้านเหลื่อม

วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2542 ได้เปลี่ยนแปลงฐานะจาก สุขาภิบาลบ้านเหลื่อม เป็น เทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม ตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. 2542 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับกฤษฎีกา เล่ม 116 ตอนที่ 9 ก. ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2542