• โทร.044-387155 , 044-387141
  • info@bllocal.go.th
หน้าที่สำนักปลัดเทศบาล