• โทร.044-387155 , 044-387141
  • info@bllocal.go.th
สมาชิกสภาเทศบาล


นางศุภิสรา หาญนอก
ประธานสภาเทศบาล
089-584-0879

นายมนูญ เทศนอก
รองประธานสภาเทศบาล
088-477-6955

นางสาวพิมลพรรณ รานอก
เลขานุการสภาเทศบาล
085-138-0759

นายสัมพันธ์ ชิดชัยภูมิ
สมาชิกสภาเทศบาล
084-831-7032

นายประจักษ์ ปราบนอก
สมาชิกสภาเทศบาล
098-478-0165

นางสิงห์หา เทศนอก
สมาชิกสภาเทศบาล
065-313-2738

นายกิตติ นงนอก
สมาชิกสภาเทศบาล
089-626-8291

นางประดิษฐ์ ถานอก
สมาชิกสภาเทศบาล
094-865-9642

นายเกรียงศักดิ์์ บำรุงนอก
สมาชิกสภาเทศบาล
083-966-8308

นางฉวีวรรณ เหลื่อมสีจันทร์
สมาชิกสภาเทศบาล
097-341-26589

นายวิชาญชัย มานอกเจริญรุ่งโรจน์
สมาชิกสภาเทศบาล
082-516-8514

นายเกรียงไกร ชิตพล
สมาชิกสภาเทศบาล
061-149-4418

นางดวงรัตน์ บำรุงนอก
สมาชิกสภาเทศบาล