• โทร.044-387155 , 044-387141
  • info@bllocal.go.th
สภาพทั่วไป

 

ลักษณะที่ตั้งและอาณาเขต

     ลักษณะที่ตั้ง


          เดิมเป็นเขตการปกครองของอำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา ต่อมาได้แยกเป็นกิ่งอำเภอบ้านเหลื่อม เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๑๙ และ ได้ยกฐานะเป็นอำเภอบ้านเหลื่อม เมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๐ ได้จัดตั้งเป็นสุขาภิบาลบ้านเหลื่อม ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย

          เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๓๖ และได้เปลี่ยนแปลงฐานะจากสุขาภิบาลเป็นเทศบาลตำบลตามพระราชบัญญัติ เปลี่ยนแปลงสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๑๖ ตอนที่ ๙ ก. ลงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๒ เป็นเทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม ในวันที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๒

          มีพื้นที่ ๓.๒๕ ตารางกิโลเมตร หรือ ๒,๐๓๑.๒๕ ไร่ ระยะห่างจากตัวจังหวัดนครราชสีมา ๑๒๗ กิโลเมตร (วัดจากศาลากลาง – แยกประตูน้ำ – อำเภอโนนไทย – อำเภอขามสะแกแสง – อำเภอคง – อำเภอบ้านเหลื่อม) ระยะห่างจากตัวจังหวัดนครราชสีมา ๑๑๐ กิโลเมตร (วัดจากศาลากลาง – แยกประตูน้ำ – อำเภอโนนไทย – อำเภอพระทองคำ – บ้านตะโก – อำเภอ บ้านเหลื่อม)

 


อาณาเขตของเทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม

ทิศเหนือจด ตำบลบ้านเหลื่อม อำเภอบ้านเหลื่อม

ทิศใต้จด ตำบลโคกกระเบื้อง อำเภอบ้านเหลื่อม

ทิศตะวันออกจด ตำบลโคกกระเบื้อง อำเภอบ้านเหลื่อม

ทิศตะวันตกจด ตำบลบ้านเหลื่อม อำเภอบ้านเหลื่อม

  

 จำนวนหมู่บ้านที่อยู่ในเขตเทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม ประกอบด้วย

หมู่ที่ ๑ บ้านเหลื่อม (พื้นที่ส่วนมาก)

หมู่ที่ ๒ บ้านตลาด

หมู่ที่ ๔ บ้านหนองใหญ่

หมู่ที่ ๕ บ้านดอนทอง (พื้นที่ส่วนมาก)

หมู่ที่ ๘ บ้านกลาง


ตำบลวังโพธิ์ ประกอบด้วย

หมู่ที่ ๕ บ้านวังแร่ (บางส่วน)


ตำบลโคกกระเบื้อง ประกอบด้วย

หมู่ที่ ๑ บ้านโคกกระเบื้อง (บางส่วน)