• โทร.044-387155 , 044-387141
  • info@bllocal.go.th
ข้อมูลประชากร

 

 

ประชากร

รายการ ปีปัจจุบัน ปีที่แล้ว 2  ปีที่แล้ว  
ประชากรชาย ๑,๘๐๘ ๑,๘๓๔ ๑,๗๓๑ (คน)
ประชากรหญิง ๑,๙๘๔ ๒,๐๑๘ ๑,๙๔๖ (คน)
รวมประชากร ๓,๗๙๒ ๓,๘๒๕ ๓,๖๕๖ (คน)
บ้าน ๑,๐๔๕ ๑๐๐๑ ๙๙๓ (หลังคาเรือน)