• โทร.044-387155 , 044-387141
  • info@bllocal.go.th
ด้านการเมือง-การบริหาร

 

ด้านการเมือง  -  การบริหาร
๑.   โครงสร้างและอัตรากำลังในการบริหารงานของเทศบาล
ข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น  รวมทั้งสิ้น    จำนวน        ๑๙    คน  
ลูกจ้างประจำ            รวมทั้งสิ้น    จำนวน        ๔    คน
พนักงานจ้าง(ภารกิจ/ทั่วไป)    รวมทั้งสิ้น    จำนวน        ๒๓    คน

การแบ่งส่วนราชการของเทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม  ประกอบด้วย
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
กองการประปา

๒.  การคลังท้องถิ่น

 


๓.  การดำเนินกิจการพาณิชย์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

-  เทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม  มีกิจการพาณิชย์  จำนวน ๑  แห่ง คือ การประปา    เทศบาล

 

๔.  บทบาท / การมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจการทางการเมืองและการบริหาร

ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม ส่วนใหญ่ร่วมกิจกรรมทางการเมือง    เสมอ มาและประชาชนในเขตเทศบาลยังมีส่วนร่วมในการบริหารงาน   การช่วยเหลืองานเทศบาล    เสนอแนะในกิจกรรมของเทศบาลในการดำเนินงานต่าง  ๆ  เช่น    การประชุม    จัดทำแผนพัฒนาเทศบาล , ประชุมประชาคมแก้ไขปัญหาความยากจน ฯลฯ

 

๕.  การดำเนินการเกี่ยวกับความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินและสวัสดิการของประชาชน
เทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม    มีรถดับเพลิงชนิดถังน้ำในตัว  ขนาดความจุ  ๔,๐๐๐ ลบ.ม.  จำนวน   ๒   คัน  รถบรรทุกน้ำ  จำนวน   ๑  คัน  ความจุ  ๑๒,๐๐๐  ลิตร  สำหรับใช้ในกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้   เพื่อช่วยเหลือแก่ประชาชนในชีวิตและทรัพย์สินในเขตเทศบาล     ไม่มีเจ้าหน้าที่ตำแหน่งพนักงานดับเพลิง แต่มีพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง ๔๖  คน สามารถ    ช่วยในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ รวมทั้งเทศบาลได้มีสมาชิกอาสาสมัคร    ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)  จำนวน  ๑๐๗  คน  และ มีที่พักสายตรวจ (สถานีตำรวจภูธร    อำเภอบ้านเหลื่อม) จำนวน   ๒   แห่ง   หน่วยกู้ชีพโรงพยาบาลบ้านเหลื่อม ๑  หน่วย