• โทร.044-387155 , 044-387141
  • info@bllocal.go.th
คณะผู้บริหาร


นางสาวภาวิกา เลาวัณย์ศิริ
นายกเทศมนตรี

089-846-0265

นางสาวชัชฎาภรณ์ รานอก
รองนายกเทศมนตรี

086-082-1195

นางลำพวน ไกรอ่ำ
รองนายกเทศมนตรี

086-246-3654

นายชำนาญ ภิบาลศิลป์
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี


นายยศวัจน์ เลาวัณย์ศิริ
เลขานุการนายกเทศมนตรี

088-595-4996