• โทร.044-387155 , 044-387141
  • info@bllocal.go.th
คณะผู้บริหาร


นางสาวภาวิกา เลาวัณย์ศิริ
นายกเทศมนตรี

0898460265

นางสาวชัชฎาภรณ์ รานอก
รองนายกเทศมนตรี

0860821195

นางลำพวน ไกรอ่ำ
รองนายกเทศมนตรี

0862463654

นายชำนาญ ภิบาลศิลป์
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี

0961091147

นายยศวัจน์ เลาวัณย์ศิริ
เลขานุการนายกเทศมนตรี

0885954996