• โทร.044-387155 , 044-387141
  • info@bllocal.go.th
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

 

๑.  การคมนาคม  การจราจร
  เส้นทางคมนาคมที่ใช้ติดต่อในเขตเทศบาลและพื้นที่ใกล้เคียงมีดังนี้
         ๑)  ทางหลวงแผ่นดิน   
            -  หมายเลข      ๒๑๖๐     สายอำเภอบ้านเหลื่อม - อำเภอคง
            -  หมายเลข    ๒๓๖๙     สายบ้านเหลื่อม  -  พระทองคำ
        ๒)  สะพาน    จำนวน   ๑    สะพาน
        ๓)  การจัดการขนส่งมวลชน  ประกอบด้วย
            -  รถโดยสารประจำทาง   สายจังหวัดนครราชสีมา - จังหวัดชัยภูมิ
            -  รถไฟ (รฟท.)   สาย  (๑)  บัวใหญ่ – แก่งคอย  , (๒)  หนองคาย – กทม.  , (๓)  อุดรธานี – กทม.
       ๔)  ถนน
               ถนนในความรับผิดชอบของกรมทางหลวง   จำนวน    ๒     สาย
               สภาพถนน  คอนกรีต   จำนวน        -     สาย  ระยะทาง    -    กม.
               ราดยาง    จำนวน        ๒      สาย  ระยะทาง    ๒.๔๐    กม.
               ลูกรัง    จำนวน        -      สาย  ระยะทาง    -    กม.
               ถนนในความรับผิดชอบของกรมโยธาธิการและผังเมือง  จำนวน   ๑   สาย
               สภาพถนน  คอนกรีต   จำนวน        -      สาย  ระยะทาง    -    กม.
               ราดยาง    จำนวน        ๑      สาย  ระยะทาง    ๐.๓๔    กม.
               ลูกรัง    จำนวน        -      สาย  ระยะทาง    -    กม.
               ถนนในความรับผิดชอบของ  กรป. กลาง      จำนวน    -       สาย
               สภาพถนน  คอนกรีต   จำนวน        -      สาย  ระยะทาง    -    กม.
               ราดยาง    จำนวน        -      สาย  ระยะทาง      -    กม.
               ลูกรัง    จำนวน        -      สาย  ระยะทาง    -    กม.
               ทางหลวงท้องถิ่น   จำนวน   -   สาย
               สภาพถนน  คอนกรีต   จำนวน        -      สาย  ระยะทาง    -    กม.
               ราดยาง    จำนวน        -      สาย  ระยะทาง      -    กม.
                ลูกรัง    จำนวน        -      สาย  ระยะทาง    -    กม.
               ถนนของท้องถิ่น  เทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม    จำนวน    ๘๓     สาย
               สภาพถนน  คอนกรีต   จำนวน       ๘๐      สาย  ระยะทาง   ๑๗.๑๓    กม.
               ราดยาง    จำนวน        ๓      สาย  ระยะทาง    ๑.๓๗    กม.
               ลูกรัง    จำนวน        -      สาย  ระยะทาง      -    กม.

๒.   การประปา
        ๑)  จำนวนครัวเรือนที่ใช้น้ำประปา    ๖๙๐    หลังคาเรือน
        ๒)  หน่วยงานเจ้าของกิจการประปา  ของเทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม   ๑   แห่ง
              ประปาภูมิภาค    จำนวน    -    แห่ง   
              ประปาหมู่บ้าน    จำนวน    -    แห่ง
       ๓)  ปริมาณการใช้น้ำประปาเฉลี่ย    ๔๒๐   ลบ.ม.  ต่อวัน
       ๔)  แหล่งน้ำดิบที่ใช้ผลิตน้ำประปาได้จาก
             แม่น้ำชี     (   /    )    
            สระน้ำหนองใหญ่   (    /   )  (แหล่งน้ำผิวดิน)
           แหล่งน้ำใต้ดิน        (   -    ) 

 

๓.  ไฟฟ้า
    ๑)  จำนวนครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้า    ๙๖๐   หลังคาเรือน
    ๒)  ไฟฟ้าสาธารณะ   จำนวน   ๗๕  จุด   ครอบคลุมถนนทุกสายในเขตเทศบาล

 

๔.  การสื่อสาร
     ๑)  จำนวนโทรศัพท์สาธารณะในเขตพื้นที่   จำนวน    ๑๑    หมายเลข
     ๒)  จำนวนโทรศัพท์ส่วนบุคคล     จำนวน    ๕๐   หมายเลข
     ๓)  จำนวนชุมสายโทรศัพท์จำนวน     จำนวน        ๑   ชุมสาย
     ๔)  ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข     จำนวน     ๑       แห่ง
     ๕)  หอกระจายข่าวในพื้นที่ให้บริการได้ครอบคลุมร้อยละ   ๑๐๐  ของพื้นที่เทศบาล

 

๕.  ลักษณะการใช้ที่ดิน
      การใช้ที่ดินในพื้นที่ในเขตเทศบาลส่วนใหญ่ใช้ในการประกอบอาชีพทางเกษตรกรรม นอกนั้นเป็นพื้นที่พักอาศัย,  พื้นที่พาณิชย์กรรม,  พื้นที่ตั้งหน่วยงานของรัฐ,  พื้นที่สวนสาธารณะ  และพื้นที่ว่าง