• โทร.044-387155 , 044-387141
  • info@bllocal.go.th
กองคลัง


นางพณิฐนันท์ สร้อยสุขาพาพันธ์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง

นางพณิฐนันท์ สร้อยสุขาพาพันธ์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

นางพิมใจ ไร่ดี
นักวิชาการจัดเก็บรายได้

นางณฐพร จันทร์กอง
นักวิชาการพัสดุ

นางสาวศศิณัฐณ์ วิศุทธิ์วัฒนา
นักวิชาการเงินและบัญชี

นางสาวธิดารัตน์ รัตนชัย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้