• โทร.044-387155 , 044-387141
  • info@bllocal.go.th
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม


นางสาวผกายมาส จันทบุตร
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ว่าง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุขและสิ่ง่แวดล้อม

ว่าง -
นักวิชาการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นายสวาท ยอดญาติไทย
ลูกจ้างประจำ (คนงานประจำรถขยะ)

นายบัวหลัน กุลนอก
พนักงานจ้าง

นางจินดา หมายถมกลาง
พนักงานจ้าง