• โทร.044-387155 , 044-387141
  • info@bllocal.go.th
วิสัยทัศน์/พันธกิจ    “ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี  มีสภาพแวดล้อมน่าอยู่  มุ่งสู่การบริหารจัดการที่ดี”