• โทร.044-387155 , 044-387141
  • info@bllocal.go.th
หน่วยงานราชการในเขตเทศบาล

 

 

มีหน่วยงานที่อยู่ในพื้นที่ในเขตเทศบาล ดังนี้
๑.  โรงเรียนชุมชนบ้านเหลื่อม สังกัด สพฐ. สอนตั้งแต่ชั้นก่อนประถมศึกษา ถึงประถมศึกษาปีที่ ๖
๒. โรงพยาบาลบ้านเหลื่อม     (พื้นที่แบ่ง 2 ส่วน คือ อยู่ในเขตเทศบาล และเขต อบต.
บ้านเหลื่อม)มีรัฐวิสาหกิจที่อยู่ในพื้นที่ในเขตเทศบาลดังนี้
๑.  สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคบ้านเหลื่อม
๒. ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลขบ้านเหลื่อม
๓. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรบ้านเหลื่อม
๔. สถานีรถไฟบ้านเหลื่อม