• โทร.044-387155 , 044-387141
  • info@bllocal.go.th
สำนักปลัดเทศบาล


นางสุขสันต์ สุขเจริญ
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

นางสุขสันต์ สุขเจริญ
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

นางสาวพิมลพรรณ รานอก
หัวหน้าฝ่ายปกครอง

นางสาวกานต์รวี ทรวงโพธิ์
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวสุกัญญา ทองมูล
นักทรัพยากรบุคคล

จ่าสิบตรีอำพร อุดมดี
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

นายนพรัตน์ แสนตรา
นักจัดการงานทะเบียนและบัตร

นางสาวศรีรจนา วันตา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวนภาพร ชมสีดา
เจ้าพนักงานธุรการ

ว่าง -
นิติกร

นายสมคิด ปราบนอก
พนักงานจ้าง

นายมานัด กว้างนอก
พนักงานจ้าง