• โทร.044-387155 , 044-387141
  • info@bllocal.go.th
สำนักปลัดเทศบาล


พันจ่าตรีวัชกร หาญปราบ
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

นางสุขสันต์ สุขเจริญ
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

นางสาวพิมลพรรณ รานอก
หัวหน้าฝ่ายปกครอง

นางสาวกานต์รวี ทรวงโพธิ์
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวสุกัญญา ทองมูล
นักทรัพยากรบุคคล

ว่าง
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

นายนพรัตน์ แสนตรา
นักจัดการงานทะเบียนและบัตร

นางสาวศรีรจนา วันตา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวนภาพร ชมสีดา
เจ้าพนักงานธุรการ

ว่าง -
นิติกร

นายสมคิด ปราบนอก
พนักงานจ้าง

นายมานัด กว้างนอก
พนักงานจ้าง