• โทร.044-387155 , 044-387141
  • info@bllocal.go.th
สำนักปลัดเทศบาล


นางสุขสันต์ สุขเจริญ
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

นางสุขสันต์ สุขเจริญ
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

นางสาวพิมลพรรณ รานอก
หัวหน้าฝ่ายปกครอง

นางสาวสุกัญญา ทองมูล
นักทรัพยากรบุคคล

นายภูมิภัทร พันธอินป้อ
นักพัฒนาชุมชน

นายนพรัตน์ แสนตรา
นักจัดการงานทะเบียนและบัตร

ว่าง -
นิติกร

นางสาวศรีรจนา วันตา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวนภาพร ชมสีดา
เจ้าพนักงานธุรการ

ว่าง
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

นายสมคิด ปราบนอก
พนักงานจ้าง

นายอภิสิทธิ์ สรสันต์
พนักงานจ้าง