• โทร.044-387155 , 044-387141
  • info@bllocal.go.th
หน้าที่หน่วยตรวจสอบภายใน

หน้าที่ของหน่วยตรวจสอบภายใน
1. ผู้ตรวจสอบภายใน มีหน้าที่ในการสอบทานและตรวจสอบการปฏิบัติงานทุกส่วนราชการในสังกัดเทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม ให้เป็นไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์การปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 และจรรยาบรรณการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ

2. ผู้ตรวจสอบภายใน สามารถเข้าถึง ข้อมูล เอกสารหลักฐาน ทรัพย์สิน การดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ และผู้ปฏิบัติงานนั้น รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับฝ่ายบริหาร ในเรื่องเกี่ยวกับนโยบายและการดำเนินงานของส่วนราชการ เพื่อรับทราบข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน

3. ผู้ตรวจสอบภายใน มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน การรายงานและติดตามผลการตรวจสอบ การเสนอความเห็นในรายงานการตรวจสอบ โดยปราศจากอคติและการแทรกแซงของบุคคลใด ๆ

4. ผู้ตรวจสอบภายใน ไม่ควรเป็นกรรมการในคณะกรรมการใดๆ ในหน่วยงาน ทั้งในและนอกสังกัด อันมีผลกระทบต่อความเป็นอิสระ เที่ยงธรรมในการปฏิบัติงาน และการเสนอความเห็น

5. ผู้ตรวจสอบภายใน ไม่มีอำนาจหน้าที่ในการกำหนดนโยบาย วิธีการปฏิบัติงาน และการจัดวางระบบการควบคุมภายในหรือการควบคุมภายใน หรือ การบริหารจัดการความเสี่ยง ซึ่งหน้าที่ดังกล่าวอยู่ในความรับผิดชอบของฝ่ายบริหาร และผู้ที่ได้รับมอบหมายที่ระบุในหลักเกณฑ์ฯตามกฎหมายกำหนด ผู้ตรวจสอบภายใน มีหน้าที่เพียงเป็นผู้ประเมิน สอบทานและให้คำปรึกษา หรือแนะนำเท่านั้น

                                ----------------------------------------------------------------------------------------------